top of page

Algemene voorwaarden.

ALGEMEEN 

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten.

 • Iedere opdrachtgever/klant wordt verondersteld kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.

 • Afwijkingen en aanvullingen zijn pas bindend indien ze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 • Deze verkoopsvoorwaarden zijn bindend.

 • De aanpassing of toevoeging van voorwaarden gebeurt in samenspraak tussen beide partijen.

 • Wijzigingen in de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk of via mail mede te delen aan Sharon Moerman. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Sharon Moerman als gevolg daarvan lijdt.

VOORWAARDEN INZAKE ONLINE CURSUSSEN / EBOOKS 

⚠️ Er rust een copyright op de aangeboden cursussen van Sharon Moerman -  Mura Media. Geen enkel onderdeel van deze cursus mag gedeeld worden met derden. 

 

Eigendomsrecht cursusmateriaal: Alle materialen aangereikt aan de cursist vallen onder het intellectuele eigendom van Sharon Moerman. De materialen en/of de inhoud mogen expliciet niet gedeeld worden met derden. Zowel de opzet, de vormgeving als de inhoud mogen niet nagemaakt worden.

 

Persoonlijke verantwoordelijkheid: Elke cursist is persoonlijk verantwoordelijk voor de resultaten die gevolg kunnen zijn van het volgen van de cursus. Hoewel er gestreefd wordt naar kwaliteit, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor onvoldoende resultaten en eventuele schade. 

 

Herroepingsrecht: Voor professionele klanten is het herroepingsrecht uitgesloten. Als particuliere klant doe je afstand tot het herroepingsrecht bij aankoop van een cursus. De cursus wordt direct aangeleverd waardoor het herroepingsrecht hier niet van toepassing is. Ontevreden over de geleverde informatie? Neem contact met ons op.

De facturatie voor de licenties voor scholen in zake het e-book 'yes we canva' gebeurt via een derde partij zijnde 'Creative Shelter'. De factuur wordt aan hen voldaan. In dit geval zijn hun algemene voorwaarden van kracht. 

VOORWAARDEN INZAKE ONTWERP 

FACTURATIE EN BETALING 

 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 3% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro. Bij gerechtelijke vervolging wordt het bruto-factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant. Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt ons vrij de in-uitvoer zijnde bestellingen in te houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.

 • Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties kunnen worden ingehouden voor de verschuldigde bedragen.

 • Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van Sharon Moerman op de opdrachtgever onmiddellijk invorderbaar.

 • Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft Sharon Moerman het recht elke deellevering te factureren.

 • Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Sharon Moerman andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Sharon Moerman bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.

 • Voorts is opdrachtgever gehouden Sharon Moerman te vergoeden voor alle kosten, die Sharon Moerman maakt ter incasso van de openstaande bedragen.

 • Bij te late betaling behoudt Sharon Moerman zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren.

 • Eventuele verzendingskosten of vervoers- en verblijfsonkosten vallen steeds ten laste van de opdrachtgever.

 • Alle facturen dienen betaald te worden ten laatste 30 dagen na ontvangst van de factuur ten huize van de opdrachtgever.

 

PRIJZEN 

 • De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

 • Alle door Sharon Moerman opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn indicatief.

 • Sharon Moerman is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

BEVESTIGING

 • Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via mail te worden bevestigd aan de hand van de opgemaakte offerte

CORRECTIES EN ONTWERP VOOR DRUK

 • Elke wijziging dient schriftelijk (mail of op pdf) te worden meegedeeld.

 • De leverancier houdt zich eraan deze correct uit te voeren en een nieuwe proef voor te leggen ter goedkeuring.

 • Mondelinge, telefonische of correcties per social media zijn op risico van de opdrachtgever.

 • Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van de leverancier.

 • Na het overmaken van een goed voor druk, is de leverancier van alle verantwoordelijkheid tijdens of na het drukken ontheven.

 • De goed voor druk blijft eigendom van de leverancier en kan dienen als bewijsmiddel in geval van betwisting.

 • De verschillende drukprocedés houden een verschil in reproductie van kleuren in.

 • De leverancier staat in voor een zo getrouw mogelijke reproductie binnen de technische mogelijkheden.

 • Testen en proeven om het resultaat op de uiteindelijke drager te bekijken of andere soorten van kleurproeven zullen extra in rekening worden gebracht.

EIGENDOM 

 • De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van Sharon Moerman, en mogen op geen enkele manier verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onzentwege.

 • Indien dit toch gebeurt, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking.

 • De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.

 • Sharon Moerman heeft het recht om alle ontwerpen als voorbeeld te plaatsen op de website www.muramedia.be. Indien u dit niet wenst wordt er vooraf een schriftelijke overeenkomst aangevraagd hieromtrent door de klant. 

TERMIJNEN

 • Het bewaren van ontwerpen gebeurt standaard tot 1 jaar na afwerking van de opdracht.
 • Enkel op schriftelijke aanvraag van de opdrachtgever kan deze termijn worden verlengd. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.

 • De leveringstermijn begint pas te lopen als de leverancier alle benodigde stukken in zijn bezit heeft.

 • De dagen die verloren gaan door het in gebreke blijven van goedkeuringen vanwege de opdrachtgever, worden toegevoegd aan de leveringstermijn.

 • In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.

 • Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bestelbon, en zijn niet bindend. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.

 • De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die Sharon Moerman nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.

 • Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.

 • Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Sharon Moerman gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 • Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de koper. Alle verpakkings- en verzendingskosten zijn ten laste van de klant, welk ook het factuurbedrag is.

OFFERTES EN BESTELLINGEN

 • Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast.

 • De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 • Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd aangevraagd, veronderstelt de kennis en aanvaarding van onze tarieven, prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en is bindend.

 • Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Sharon Moerman aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 • De offertes en bestekken van Sharon Moerman worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.

 • Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, of via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant via mail.

 • Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product en/of dezelfde dienst vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.

 • Sharon Moerman heeft het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke zij aanbiedt.

ANNULERING

 • Bij eventuele schorsing van een order door de klant na ondertekening van de bestelbon, zal de klant verplicht worden de reeds gemaakte onkosten door Sharon Moerman te betalen als schadevergoeding, vermeerderd met 25%.

KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Elke klacht of protest moet schriftelijk en aangetekend worden verzonden binnen de acht dagen na levering. Zelfs indien de opdrachtgever de leveringsbon niet ondertekend wordt door de opdrachtgever, begint deze termijn van acht dagen direct na levering.

 • Een gedeeltelijke benutting van de artikels heeft eveneens het ingaan van de termijn tot gevolg.

 • Geleverde en toevertrouwde materialen van welke aard dan ook blijven onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 • De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van deze goederen.

 • In geval van overmacht draagt de leverancier geen verantwoordelijkheid en kan hij gedeeltelijk of geheel de opdracht afbreken zonder financiële gevolgen.

 • Wanneer de opdrachtgever na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, is hij verplicht de reeds gepresteerde werkuren te vergoeden, met een minimum van 10% van het totale bedrag van de offerte.

 • Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht (8) dagen na de datum op de rekening aan Sharon Moerman kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Sharon Moerman een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 • Elk protest van de factuur dient binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan Sharon Moerman te worden meegedeeld.

bottom of page