top of page

Privacybeleid.

Deze privacy policy gaat uit van Sharon Moerman, handelsnaam Mura Media, met vestiging te Varendreef 135, 8750 Wingene, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0787.411.455 (verder ' Sharon Moerman'). 

 

Deze privacy policy gaat uit van Sharon Moerman in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.muramedia.be en het bijhorende online leerplatform, alsook op haar levering van producten en diensten. 

 

Sharon Moerman zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan en, in het algemeen, voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

 

Sharon Moerman verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

 

Sharon Moerman wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

 • hoe ze worden beschermd;

 • met wie ze worden gedeeld; 

 • of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en

 • hoe lang ze worden bewaard. 

 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens. 

 

Sharon Moerman kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Sharon Moerman zal de laatste versie van de privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Sharon Moerman u contacteren en uw toestemming afwachten. 

 

Deze privacy policy werd voor het laatst op 20/9/2022 geüpdatet.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Sharon? 

 

Sharon Moerman beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

 

Sharon Moerman verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en naam;

 • Geslacht; 

 • Telefoonnummer;

 • Adres;

 • Bedrijfsgegevens / Naam van de school/het bedrijf waar de persoon tewerkgesteld is;

 • Bankgegevens;

 • E-mailadres. 

 

Wanneer u op de www.muramedia.be website surft, kan eveneens uw IP-adres ontvangen worden. In dit kader verwijst Sharon Moerman eveneens naar haar Cookie Policy dewelke u via deze link kunt raadplegen. 

U kunt Sharon Moerman uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger), door het surfen op of via het contactformulier op de website www.muramedia.be, dan wel op andere wijze. 

Vergeet Sharon Moerman niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Sharon Moerman relevant is. Sharon Moerman streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden. 

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Sharon Moerman de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. 

 

Waarvoor gebruikt Sharon Moerman uw persoonsgegevens?

Sharon Moerman gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten en producten te kunnen aanbieden. Zo kan Sharon Moerman gepast met u communiceren, offertes, licenties en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en Sharon Moerman te kunnen uitvoeren.

Verder kan Sharon Moerman uw persoonsgegevens gebruiken om haar diensten te optimaliseren en voor degelijk klantenbeheer. Dit op basis van de gerechtvaardigde belangen van Sharon Moerman.

Wanneer u klant bent van Sharon Moerman, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten en u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Sharon Moerman dan wel uw toestemming. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw voornaam, naam, geslacht en e-mailadres gevraagd worden. U kunt Sharon Moerman op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen. 

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Daarbij kan uw IP-adres gevangen worden. Ook dit valt in principe binnen de gerechtvaardigde belangen van Sharon Moerman, maar zo nodig zal uw toestemming worden gevraagd.

Daarnaast gebruikt Sharon Moerman uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). 

Wanneer Sharon Moerman uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig. 

Sharon Moerman doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen. 

Welke beschermingsmaatregelen heeft Sharon Moerman doorgevoerd? 

Sharon Moerman heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Sharon Moerman streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Sharon Moerman’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten (bv. Canva). Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke. 

Met wie deelt Sharon Moerman uw persoonsgegevens?

Sharon Moerman deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die Sharon Moerman bijstaan in de uitvoering van de verkopen en diensten. Te denken valt aan haar IT-providers, externe boekhouder.

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en Sharon Moerman maakt met hen de nodige afspraken. Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Sharon Moerman zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland? 

Sharon Moerman kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EEA, zal Sharon Moerman de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. 

Hoe lang bewaart Sharon Moerman uw persoonsgegevens?

Sharon Moerman zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt, worden uw voornaam, naam, geslacht, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. 

Verder bewaart Sharon Moerman de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Sharon Moerman zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Sharon Moerman houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen. 

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden. 

 

Welke rechten heeft u? 

 

U heeft verschillende rechten (op voorlegging van een kopie van uw identiteitskaart)

1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Sharon Moerman stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie. 

2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing).

3. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.  

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving. 

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privac policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Sharon Moerman haar vestigingsadres heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Sharon Moerman via sharon@muramedia. U kunt Sharon Moerman ook steeds berichten via gewone post op haar vestigingsadres te Varendreef 135,  8750 Wingene, België. Sharon Moerman zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. 

bottom of page